Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

bynajmniej
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaciarka ciarka
bynajmniej
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaciarka ciarka
bynajmniej
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
2622 9f40
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet

March 28 2017

bynajmniej
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viapsychoviolet psychoviolet

March 10 2017

bynajmniej
2756 a4c5

March 06 2017

bynajmniej
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viapsychoviolet psychoviolet
bynajmniej
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viapsychoviolet psychoviolet
bynajmniej
7599 936f
Reposted fromflorida florida viapsychoviolet psychoviolet

February 20 2017

5664 6564 500
bynajmniej

February 17 2017

5364 a7b2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacats cats
bynajmniej
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viamoomins moomins
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
9594 b943
bynajmniej
0439 0e38 500
Jak żyć......

June 23 2015

bynajmniej
2643 aadb 500
Reposted bystray-cat stray-cat

May 28 2015

bynajmniej
0533 42a6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweselefigara weselefigara
bynajmniej
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaberabirsza berabirsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl