Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

bynajmniej
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaepidemic epidemic
bynajmniej
bynajmniej
Reposted fromFlau Flau viahellnasuppe hellnasuppe
3910 5ec7
bynajmniej
6411 d983 500
Reposted fromdramaturg dramaturg viaheatriss heatriss

August 18 2017

bynajmniej
7336 8fea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaciarka ciarka
bynajmniej
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viapsychoviolet psychoviolet
bynajmniej
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahellnasuppe hellnasuppe
bynajmniej
believe this log
Reposted fromcube cube viabladeloki bladeloki

June 19 2017

bynajmniej
6102 6d03 500

June 17 2017

bynajmniej
9202 8f0b 500

June 02 2017

bynajmniej
3245 cc69 500
Bałtyk (Baltic Tower), Poznań, Poland. 
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
bynajmniej
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
bynajmniej
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viairmelin irmelin
bynajmniej
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viakerosine kerosine

May 31 2017

bynajmniej
bynajmniej

May 26 2017

5911 2d0a 500
bynajmniej
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
bynajmniej
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl