Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

bynajmniej
4416 8dd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka

July 07 2019

bynajmniej
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
bynajmniej

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
bynajmniej
1101 af4b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bynajmniej
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
bynajmniej
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viairmelin irmelin
bynajmniej
bynajmniej
5096 8da9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaciarka ciarka
bynajmniej
8687 4767 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
bynajmniej
0964 8356
Reposted fromkarahippie karahippie viaweselefigara weselefigara
bynajmniej
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viaweselefigara weselefigara
bynajmniej
0715 1f10 500
Reposted fromepidemic epidemic
bynajmniej
0752 79f5 500
Reposted fromepidemic epidemic
bynajmniej
0754 3e59 500
Reposted fromepidemic epidemic
bynajmniej
0753 63ee 500
Reposted fromepidemic epidemic
bynajmniej
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaciarka ciarka
bynajmniej
6315 15d2 500
Reposted fromciarka ciarka
bynajmniej
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaciarka ciarka
bynajmniej
3644 19f1 500
bynajmniej
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viaweselefigara weselefigara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl